Zbirke Mestnega muzeja Idrija

Bogata tehniška dediščina rudnika živega srebra v Idriji je že zgodaj botrovala  želji po ustanovitvi muzeja. Ideja, ki se je prvič porodila leta 1822 se je uresničila leta 1953, ko je bil ustanovljen Mestni muzej Idrija. Rudniški stroji in naprave, orodja, oprema, načrti, makete, fotografije in literatura predstavljajo jedro muzejskih zbirk. Pomembno vlogo je že od vsega začetka imelo zbiranje etnološkega gradiva, zlasti podatkov o idrijski rudarski hiši, predmetov notranje opreme, orodja, noše ter gradiva o razvoju čipkarstva na Idrijskem, prav tako pa tudi urejanje geološke zbirke.

V prvem desetletju po ustanovitvi je muzej prevzel v upravljanje dva pomembna spomenika iz časa druge svetovne vojne: Partizansko tiskarno Slovenija (1957) in  Partizansko bolnico Franja (1963), v 70. in 80 letih pa tudi nekatere pomembne osebne zbirke idrijsko-cerkljanskih rojakov (France Bevk, Aleš Bebler, Valentina Orsini Mazza). Z ustanovitvijo muzejskega oddelka v Cerknem,  leta 1978, ki se je v prvem obdobju posvečal predvsem zbiranju gradiva  iz obdobja druge svetovne vojne, se je kasneje razširilo tudi območje muzejskega delovanja. Muzej je pridobil (zbirko pustnih mask cerkljanskih laufarjev) oz. oblikoval nekatere nove zbirke, npr. zbirko razglednic, ki smo jih izločili iz zbirke fotografij ali  zbirko industrija, obrt in rokodelstvo, kamor poleg tradicionalnih obrtnih ali rokodelskih izdelkov vključujemo predmete sodobne industrijske proizvodnje, ki se je razvila na tem območju potem, ko je rudnik prenehal delovati.
Poleg zbirk predmetov muzej hrani tudi bogato fotografsko zbirko, ki zajema fotografije z območja Idrijskega in Cerkljanskega od konca 19. stoletja do sodobnosti. Pomemben vir predstavlja tudi Zbirka dokumentov, ki se nanaša največ na obdobje druge svetovne vojne.

Rudarska zbirka

Drugi najstarejši in največji rudnik živega srebra na svetu je spadal med vodilna evropska podjetja. Izjemno živosrebrovo bogastvo je v vseh obdobjih prinašalo znatni vir državnega dohodka. Zaradi takšnega poslovnega pomena so vse najnovejše izume in konstrukcijske rešitve, ki so bile tudi delo domačih strokovnjakov, s pridom uporabljali pri gradnji najsodobnejših strojev in naprav za nenehno izpopolnjevanje tehnološkega postopka pridobivanja živega srebra.

Etnološka zbirka

Etnološka zbirka zajema stanovanjsko opremo, hišno ter kmečko orodje in pripomočke, razne osebne in uporabne predmete, nošo in tekstil, predmete povezane s šegami in navadami.

Čipkarska zbirka

Mestni muzej Idrija posebno pozornost namenja raziskovanju in proučevanju idrijske čipke. V letih zbiranja se je oblikovala bogata čipkarska zbirka, ki jo sestavljajo najrazličnejši predmeti – čipke, vzorci za klekljanje, tekstilije s čipkami, prodajni katalogi čipk, pripomočki za klekljanje (jerbasi, bule, kleklji) in sodobnejši izdelki s čipko.

Zgodovinska zbirka

Zgodovinska zbirka zajema gradivo različnih društev, organizacij in ustanov, gradivo s področja šolstva, športa, zdravstva, razne spominske predmete, deloma tudi osebne predmete, transportna in komunikacijska sredstva, orožje, denar in druge predmete, ki sodijo v področje numizmatike.

Geološka zbirka

Zbirka prikazuje bogato geološko dediščino. Pomemben del predstavljajo kamnine in fosili iz bližnje okolice, minerali in živosrebrove rude idrijskega rudišča. Na ogled je tudi originalna zbirka kamnin in fosilov Marka Vincenca Lipolda iz obdobja 1853–1883, ki velja za utemeljitelja slovenske geologije.

Likovna zbirka

Likovna zbirka zajema umetniška dela avtorjev, ki izvirajo iz idrijskega in cerkljanskega prostora, donacije rojakinje Valentine Orsini Mazza, nekdanje galeristke v Rimu in dela iz slikarskih kolonij pod pokroviteljstvom Mestnega muzeja Idrija.

Bevkova spominska soba

Zbirka zajema rekonstrukcijo delovne sobe pisatelja Franceta Bevka (1890–1970) iz njegovega ljubljanskega stanovanja.

Zbirka Aleša Beblerja

Mestni muzej Idrija je leta 1987 in 1988 prevzel gradivo narodnega heroja, španskega borca, političnega delavca, diplomata in publicista, idrijskega rojaka dr. Aleša Beblerja (1907–1981).

Zbirka pustnih mask

Zbirka vključuje 26 naličij cerkljanskih laufarjev, ki so izrezljana iz lipovega lesa, samo naličje lamanta je izdelano iz kozličje kože. Poleg najstarejših, arhaičnih mask, ki izvirajo še iz poganskih časov, najdemo med liki tudi predstavnike različnih družbenih in poklicnih skupin, like, ki poosebljajo človeške značilnosti, posebnosti in bolezni ter druge.

Zbirka razglednic

V muzejski zbirki je okoli 1500 razglednic krajev in posebnosti na Idrijskem in Cerkljanskem.

Zbirka industrija, obrt in rokodelstvo

Zbirka temelji na bogati industrijski tradiciji. Ob postopnem zapiranju Rudnika živega srebra Idrija se je v zadnjih desetletjih na Idrijskem in Cerkljanskem močno razvila sodobna elektro kovinska industrija.

Partizanska tiskarna Slovenija

Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem se je do današnjih dni ohranila kot eden najbolj avtentičnih spomenikov iz časa druge svetovne vojne na Slovenskem.

Partizanska bolnica Franja

V zbirko so spadali predmeti, ki so bili nameščeni v Partizanski bolnici Franji. Žal je bil zaradi povodnji, ki je bolnišnico prizadela septembra 2007 velik del zbirke uničen.

Bevkova domačija Zakojca

Zbirka 161 predmetov, ki je nameščena na domačiji pisatelja Franceta Bevka v Zakojci, izvira deloma iz same domačije, preostali predmeti, ki sodijo v čas na prelomu stoletij (19./20. stoletje) pa iz različnih vasi na Cerkljanskem.

Fototeka

Zbirka zajema posnetke z območja Idrijskega in Cerkljanskega od konca 19. stoletja do sodobnosti.

Zbirka dokumentov

Zbirka dokumentov se v veliki meri hrani v muzejskem oddelku v Cerknem in se nanaša predvsem na obdobje druge svetovne vojne.